1 2 3 4 5

A�a��daki formumuzu doldurun, dilerseniz ek teminatlar�n�z� se�in formumuzun �ok basit ve k�sa oldu�unu g�receksiniz, g�ndere bas�n

Sistemimiz arac�n�za  mevcut hasars�zl�k indirimlerini de vererek hangi �irketin �r�n�n�n en uygun oldu�unu belirlesin

M��teri temsilcimiz en k�sa s�rede sizi arayarak, ilgili sigorta �irketini, �r�n�n �zelliklerini ve fiyat� hakk�nda bilgi versin

Onaylaman�z halinde �deme �eklini belirleyin kredi kart�, havale yada poli�e tesliminde nakit �demeyi se�in (sadece ist. Bak�rk�y, Ba�c�lar, Esenler, G�ng�ren)

Poli�eniz ayn� g�n kargoya verilecek ve ertesi g�n kolayca  elinizde olacakt�r. Kargo hizmetimiz  T�rkiye'nin her yerine ve �cretsizdir


  Ruhsat sahibi * �ah�s[?]    Firma [?]  
  Ruhsat sahibi ad� *
[?]
 
  Tc / vergi No * [?]
 
  Kullan�m tarz� * [?]
 
  Plakas�   [?]  
  Arac�n�z�n *  Poli�esi var[?] Yeni sat�� g�rd�[?]
 
         
  Ad�n�z soyad�n�z *  
  Telefonunuz *  
  Cep telefonunuz *  
  e-mail adresiniz *  
Eklemek istedikleriniz
         
 

 

 

Poli�enize �lave Etmek �stedi�iniz Ek Teminatlar� Se�iniz. (iste�e ba�l�d�r fakat trafik sigortan�zla birlikte sat�n alman�z �nerilir)

 
  Yol yard�m    
Arac�n�z�n 1 y�l boyunca ar�za veya kaza an�nda �ekilmesi, kurtar�lmas�, lastik de�i�tirilmesi, ara� kiralama vb.hizmetler, t�m T�rkiye'de ge�erli
  Mali sorumluluk    
 3.�ah�slara verebilece�iniz maddi ve bedeni zararlar� trafik sigorta bedellerini a�an    k�sm� i�in teminat verir, Sizi olas� risklerden korur.
  Ferdi kaza    
      Ara� s�r�c�s�n�n bir kaza sonucu maruz kalaca�� vefat ve sakatl�k hallerine kar�� teminat verir  
Sitemize nas�l ula�t�n�z *
    (*) ��aretli alanlar�n doldurulmas� zorunludur. Bo� b�rak�lmas� halinde ba�vurunuz de�erlendirmeye al�namayacakt�r.  
     

                          

 
 
   

 

Anka Sigorta Arac�l�k Hizm.Tic.Ltd.�ti.

 Fevzi Çakmak Mah. Osmangazi Cad. 2/1 Sk. Yılmazer İş Merkezi No:1/9 Tabya - Bağcılar - İST.
Tel: Pbx (0212) 434 24 24 / (0212) 435 33 90 - 91 Fax: (0212) 436 56 09 anka@ankasigorta.com