��YER� PAKET S�GORTASI

Aksigorta, i�yerinizi ve içindeki tüm malzemelerinizi her türlü tehlikeye kar�� güvence alt�na alan geni� kapsaml� bir sigorta sistemi sunuyor... Aksigorta ��yeri Paket Sigortas�. ��yeri Paket Sigortas�yla Yang�ndan Su Bask�n�na, F�rt�nadan Yer Kaymas�na kadar geni� kapsaml� teminatlar ile bir tek poliçede i�yerinizi birçok tehlikeye kar�� güvence alt�na alabilirsiniz.

Standart teminatlar:

*Yang�n, Y�ld�r�m, �nfilak, Hava ve Kara Ta��tlar� Çarpmas�, Dahili Su, Duman, F�rt�na, Yer Kaymas�, Kar A��rl��� ve ��yeri Yard�m.

�ste�e Ba�l� Ek Teminatlar:

Deprem ve Yanarda� Püskürmesi, H�rs�zl�k, Grev, Lokavt, Karga�al�k, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör, Sel ve Su Bask�n�, Enflasyon, Cam K�r�lmas�, Yang�n, �nfilak Mali Sorumlulu�u, Kira Kayb�, Hasar nedeni ile yap�lacak ��yeri De�i�iklik Masraflar�, Elektronik Cihaz Sigortas�, Makine K�r�lmas� Sigortas�.

 

AKS�GORTA ��YER� YARDIM

Bizim misyonumuz sigortal�lar�m�z�n her zaman ve her ko�ulda yan�nda olmakt�r. Y�l�n 365 günü 24 saat yurt genelindeki yayg�n çal��ma a��m�zla �imdi de i� yerleriniz ile ilgili acil sorunlar�n�za çözüm getiriyoruz. "Aksigorta ��yeri Yard�m", y�llarca biriktirdi�iniz emeklerin korunmas� için bir telefon kadar yak�n sizlere.

��yeri yard�m hizmeti için 444 27 27 numaral� Hizmet Merkezi'ni arayabilirsiniz.

Tesisat : ��yerinizin bulundu�u binadaki bilumum sabit tesisat üzerinde meydana gelebilecek k�r�lma ve s�z�nt�lar için sigortal� bu teminattan yararlanabilir.

Elektrik : ��yerinize ait elektrik sigortas�ndan ba�lay�p elektrik anahtar�na kadar olan tesisatta meydana gelebilecek k�sa devre ve bunun i�yerine ait di�er elektrik tesisatlar�na verece�i zararlar bu teminata dahildir.

Cam ��leri : ��yerinin d�� cephesini saran camlar�n k�r�lmas� veya çatlamas� sonucu olu�an hasarlar teminat kapmas� içerisindedir.

Anahtar : Kaza veya h�rs�zl�k sonucu kilitte meydana gelen hasarlar i�yerine ait anahtarlar�n çal�nmas� veya kaybolmas� sonucu i�yerine girilememesi durumlar� teminat kapsam� dahilindedir.

Ambulans Hizmeti : Sigortal�n�n hastalanmas� veya yaralanmas� durumunda Sigortal�n�n t�bbi merkezlere veya bir hastaneden di�erine nakli teminat kapsam� dahilindedir.


Güvenlik Hizmeti :
��yerinin kullan�lamaz duruma gelmesi durumunda i�yerinin güvenli�i güvenlik �irketi taraf�ndan sa�lanacakt�r.

 


AKS�GORTA H�ZMET MERKEZ�
    **FAYDALI L�NKLER**
    ANKA SİGORTA

  Fevzi Çakmak Mah. Osmangazi Cad. 2/1 Sk. Yılmazer İş Merkezi No:1/9 Tabya - Bağcılar - İST.
Tel: Pbx (0212) 434 24 24 / (0212) 435 33 90 - 91 Fax: (0212) 436 56 09