HASARLARDA

Bu b�l�mde, herhangi bir hasar durumda haz�rlanmas� gereken belgeler veya i�lemler, detayl� bir �ekilde a��klanm��t�r. E�er acentam�z taraf�ndan d�zenlenmi� bir poli�eniz varsa, direkt olarak, (0212) 434 24 24'e ba�vurabilirsiniz.    HASARLARDA GEREKL� BELGELER VE ��LEMLER

  Kasko Hasarlar�nda
  ��yeri Yang�n Hasarlar�nda - ��yeri H�rs�zl�k Hasarlar�nda
��veren Mali Mesuliyet Hasarlar�nda ve Cam Hasarlar�nda
  Elektronik Cihaz Hasarlar�nda
  Tekne Hasarlar�nda
  Konut Yang�n Hasarlar�nda - Konut H�rs�zl�k Hasarlar�nda
Konut �le �lgili Di�er Hasarlarda
  Makina K�r�lmas� Hasarlar�nda
  �n�aat-Montaj Sigortas� Hasarlar�nda
  3.�ah�s Mali Mesuliyet Hasarlar�nda
  Nakliyat Emtia Hasarlar�nda
  Doktorlar/Di�hekimleri Hasarlar�nda
  Sa�l�k Sigortas� Hasarlar�nda

 
Her t�rl� hasarda 5 g�n i�ersinde sigorta �irketine ihbar edilmesi zorunludur.

Telefonla Hasar Dan��ma: (0.212) 434 24 24

 

 

 

 

 

 

 

ANKA SİGORTA

 Fevzi Çakmak Mah. Osmangazi Cad. 2/1 Sk. Yılmazer İş Merkezi No:1/9 Tabya -Bağcılar - İST.
Tel: Pbx (0212) 434 24 24 / (0212) 435 33 90 - 91 Fax: (0212) 436 56 09

 


AKS�GORTA H�ZMET MERKEZ�