KONUT EKSTRA PLUS PAKET S�GORTASI

Aksigorta, evinizi ve içindeki tüm e�yalar� her türlü tehlikeye kar�� güvence alt�na alan geni� kapsaml� bir sigorta sistemi sunuyor� Konut EkstraPlus Paket Sigortas�.

Konut EkstraPlus Paket Sigortas�yla Yang�ndan Su Bask�n�na, H�rs�zl�ktan Depreme kadar geni� kapsaml� teminatlar ile bir tek poliçede konutunuzu birçok tehlikeye kar�� güvence alt�na alabilirsiniz. Konut EkstraPlus Paket Sigortas�na ayr�ca Konut Plus Paket Sigortas�nda bulunmayan birçok teminat dahil edilmi�tir.

Standart teminatlar:

*Yang�n, Y�ld�r�m, �nfilak, H�rs�zl�k, Grev, Lokavt, Karga�al�k, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör, Sel ve Su Bask�n�, Hava ve Kara Ta��tlar� Çarpmas�, Dahili su, Duman, F�rt�na, Kar A��rl���, Yer Kaymas�, Enflasyon, Mü�terek Mahaller Teminat�, E�yan�n ba�ka bir adreste bulunmas� teminat� , Enkaz Kald�rma Masraflar�, Kirac� Taraf�ndan Yap�lan Boya Badana Teminat�, Yak�t S�zmalar�n�n Do�rudan Sebep Olaca�� Zararlar, Ev E�yalar� için Kazaen K�r�lma, Ferdi Kaza Sigortas�, 3. �ah�s Mali Mesuliyet, Özel Spor Ekipmanlar� Sigortas�, Hukuksal Korunma Sigortas�, , Ta��nma Masraflar� Kira Yard�m� ve Deprem Sonras� Ev E�yalar�n�n Kurtar�lmas� Masraflar�, Elektrik Hasarlar�,Binan�n Sabit Tesisat� için H�rs�zl�k, Müstakil Evlerde Aç�ktaki A�aç ve Süs Bitkisi Teminat�, Bina ve Ev E�yalar� için Yeni De�er Klozu, Akkonut yard�m ve Acil T�bbi  Yard�m ve Geo-Coding Destekli Ambulans Sistemi.

�ste�e Ba�l� Ek Teminatlar:

Deprem ve Yanarda� Püskürmesi, Deniz Ta��tlar� Çarpmas�, Cam ve Ayna K�r�lmas�, Elektronik Cihaz Sigortas�,Yang�n ve �nfilak Mali Mesuliyet.

2- KONUT PLUS PAKET S�GORTASI

Aksigorta, evinizi ve içindeki tüm e�yalar� her türlü tehlikeye kar�� güvence alt�na alan geni� kapsaml� bir sigorta sistemi sunuyor... Aksigorta Konut Plus Paket Sigortas�.
Konut Plus Paket Sigortas�yla Yang�ndan Su Bask�n�na, H�rs�zl�ktan Depreme kadar geni� kapsaml� teminatlar ile bir tek poliçede konutunuzu birçok tehlikeye kar�� güvence alt�na alabilirsiniz.

Standart teminatlar:

* Yang�n, Y�ld�r�m, �nfilak, H�rs�zl�k, Grev, Lokavt, Karga�al�k, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör, Sel ve Su Bask�n�, Hava ve Kara Ta��tlar� Çarpmas�, Dahili Su, Duman, F�rt�na, Yer Kaymas�, Enflasyon, Bina ve E�yalar için Yeni De�er Klozu ,Enkaz Kald�rma Masraflar�, Akkonut yard�m , Acil T�bbi Yard�m ve Geo-Coding Destekli Ambulans Sistemi.

�ste�e Ba�l� Ek Teminatlar:


Deprem ve Yanarda� Püskürmesi, Cam ve Ayna K�r�lmas�, Yang�n, �nfilak Mali Sorumlulu�u, Kira Kayb�, Hasar Nedeni ile yap�lacak Konut De�i�iklik Masraflar�, Elektronik Cihaz Sigortas�.

AKS�GORTA KONUT YARDIM

"Akkonut Yard�m", konut sorunlar�n�z için her an yan�n�zda. Günde 24 saat, y�lda 365 gün. Su ve Elektrik Tesisat� Ar�zalar�, Cam K�r�lmalar� ve Anahtarla ilgili acil sorunlar�n�za hemen çözüm getiren "Akkonut Yard�m", her an konutunuzun yard�m�na haz�r.

Akkonut Yard�m Hizmeti için 444 27 27 numaral� Hizmet Merkezi'ni arayabilirsiniz.

Su tesisat� : Sigortal� konutun su vanas�ndan Sigortal� konutta veya musluklara kadar olan tesisat�nda ona ba�l� birimlerde ar�za olmas� halinde geçerlidir.

Elektrik : Elektrik tesisat�ndaki ar�za veya hatalar nedeniyle elektrik enerjisinin kesilmesi halinde geçerlidir.

Anahtar : Anahtar�n kaybolmas�, bozulmas�, çal�nmas� veya herhangi bir ar�za nedeniyle kilidin kullan�lamaz hale gelmesi ve eve girebilmenin mümkün olmamas� halinde geçerlidir.

Cam i�leri : Konutun d�� cephesinde bulunan camlar�n k�r�lma veya çatlama yoluyla hasar görmesi halinde geçerlidir.

AC�L TIBB� YARDIM ve GEO-CODING DESTEKL� AMBULANS S�STEM�

"Acil T�bbi  Yard�m" hizmeti günde 24 saat, y�lda 365 gün sizin yan�n�zda.

Acil T�bbi Yard�m Hizmeti için 444 12 12 numaral� telefonu arayabilirsiniz.

Acil sa�l�k hizmetleri : E�itimli sa�l�k ekipleri taraf�ndan, ani geli�en hastal�k, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olay�n meydana gelmesini takip eden erken dönemde, t�bbi araç ve gereç deste�i sunulur.

Acil kara ambulans hizmeti : Medline Acil Sa�l�k Hiz. San.ve Tic. A.�. taraf�ndan anla�mal� hekim ve/veya sa�l�k kurulu�lar�na ba�l� ambulanslarla hizmet verilir.

Acil hekim hizmeti : Hastaya ilk etapta hekim gönderilerek (Ambulans�n ula�mas� güç durumlarda) müdahale yap�lmas� ve en yak�n donan�ml� sa�l�k merkezine ula��m� sa�lan�r.

Acil ilaç ve sarf malzemesi : Medline Acil Sa�l�k Hiz. San.ve Tic. A.�. taraf�ndan hastaya, acil müdahale halinde bedelsiz olarak ilaç ve rutin malzemeleri kullan�l�r.

Medikal bilgi köprüsü : Hasta, tedavi kurumu (hastane ve benzeri kurum) ambulans, hasta yak�n� ve/veya hekimi aras�nda bilgi ileti�imi kurulur.

Geo-coding Destekli Ambulans Sistemi: Sa�l���n�z için büyük önem ta��yan bir yenilik Aksigorta ile Türkiye'de: Geo-coding destekli ambulans sistemi ile ev telefonunuzdan 444 12 12 no.lu telefonu araman�z yeterlidir. Uydu ba�lant�s� sayesinde bulundu�unuz nokta otomatik olarak tesbit edilir. Tek kelime söylemeseniz bile, sizinle ilgili tüm sa�l�k bilgileri online olarak ambulans hekimine iletilir. Ki�isel sa�l�k durumunuz ve olas� ihtiyaçlar�n�z dü�ünülerek size özel ambulans an�nda haz�rlan�r ve en k�sa sürede ambulans evinizin kap�s�na gelir. ( * )

( * ) �imdilik �stanbul, Ankara ve �zmir'de bu hizmet verilmektedir.


AKS�GORTA H�ZMET MERKEZ�
    **FAYDALI L�NKLER**
     

ANKA SİGORTA

  Fevzi Çakmak Mah. Osmangazi Cad. 2/1 Sk. Yılmazer İş Merkezi No:1/9 Tabya - Bağcılar - İST.
Tel: Pbx (0212) 434 24 24 / (0212) 435 33 90 - 91 Fax: (0212) 436 56 09