AKSA�LIK B�REYSEL SA�LIK S�GORTALARI
Aksa�l�k bireysel sa�l�k sigortas� ile sizin ve yak�nlar�n�z�n bir y�l boyunca kar��la�aca�� hastal�klar�n yurt içi ya da yurt d��� tedavisi için gereken masraflardan bütçenizi zorlamadan kurtulabilirsiniz.

K�MLER YARARLANAB�L�R?
Aksa�l�k Sigortas�ndan 18-60 ya� aras�ndaki dileyen herkes kendisi ve ailesi ile birlikte yararlanabilir. Bunun için sadece aç�k ve detayl� sa�l�k beyan�n�z yeterlidir. Tüm aile bireylerinin ayn� plan kapsam�nda sigortalanmas� halinde % 10 aile indirimi uygulan�r.

S�GORTA SÜRES�
Aksa�l�k sigortas� 1 y�l süreli olmakla birlikte, ömür boyu yenileme garantisi alm�� iseniz ya�am�n�z boyunca, ömür boyu yenileme garantisi almam�� iseniz 75 ya��na kadar, her y�l poliçenizi yenileyerek güvencenizi sürdürebilirsiniz.

VERG� AVANTAJI
Sa�l�k sigortas� primleri yürürlükteki vergi kanunlar�na göre belirli miktara kadar vergi matrah�ndan indirilebilir.

NASIL S�GORTALANAB�L�RS�N�Z?
Size en yak�n acentemiz veya Akbank �ubesine u�rayarak ba�vuru formunu doldurup, Aksa�l�k Sa�l�k Sigortas� kapsam�na dahil olabilirsiniz.

PR�M ÖDEME �EKL�
Primlerinizi pe�in veya % 25 pe�in+5 vade olarak ödeyebilirsiniz. Pe�in ödemelerde % 7,5 pe�in ödeme indirimi uygulanmaktad�r. Priminizi kredi kart� ile ödedi�iniz takdirde 8 e�it vade seçene�inden yararlanabilirsiniz.

NEREDE TEDAV� OLAB�L�RS�N�Z?
Aksa�l�k Sa�l�k Sigortas� kapsam�nda yurtiçinde, yurtd��� teminat�n�z var ise yurtd���nda diledi�iniz doktor, sa�l�k kurumundan hizmet alabilirsiniz.
Kaliteli hizmet al�p sigorta sisteminden kolay bir �ekilde yararlanabilmeniz için hastane, t�p merkezi, laboratuvar, görüntüleme merkezi, eczanelerden olu�an geni� bir anla�mal� kurum a��m�z bulunmaktad�r. (bak�n�z.anla�mal� kurumlar)

Anla�mal� kurulu�lar�m�zda tedavi hizmetlerinden limitiniz dahilinde, varsa sadece kat�l�m pay� ödeyerek yararlanabilirsiniz. Ayr�ca Devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekle�en tedavileriniz anla�mal� kurum statüsünde de�erlendirilir.

HASARSIZLIK �ND�R�M�

Poliçenizi kesintisiz olarak yenilemeniz halinde Tazminat/Prim oran�n�z�n �irketimizce belirtilen kriterler çerçevesinde olmas� halinde hasars�zl�k indiriminden yararlanabilirsiniz.

YEN� DO�AN BEBE��N S�GORTA KAPSAMINA �LAVES�
Yeni do�an çocu�unuzu, do�um tarihinden itibaren 15. gününü doldurmu� olmas� ve annenin de poliçe kapsam�nda olmas� halinde ba�vuru formu ve do�um raporu ile müracaat etti�iniz takdirde teminat kapsam�na dahil edebilirsiniz.

ÖMÜR BOYU YEN�LEME GARANT�S�
Kesintisiz üç y�l ayn� planda sigortalanm�� olman�z ve �irketimiz risk kabul kriterlerinin sa�lanm�� olmas� ko�ulu ile ömür boyu yenileme garantisi hakk�na sahip olabilirsiniz.

NELER� KAPSAR?


Aksa�l�k Sigortas� Teminatlar�

HASTANE TEDAV� TEM�NATI
AYAKTA TEDAV� TEM�NATI
AC�L SA�LIK H�ZMETLER� TEM�NATI
GEO-CODING - OTOMAT�K YER TESB�T� H�ZMET�


KURUMSAL SA�LIK S�GORTALARI
En az 10 çal��an�n kat�lmas� ve çal��anlar�n 18-65 ya� aras�nda olmas� ko�uluyla, �irketiniz çal��anlar� ve aile bireyleri (e� ve çocuklar) için Özel Grup Sa�l�k Sigortalar�ndan yararlanabilir, bütçenize uygun tarifelerimiz ve sizin belirleyece�iniz planlarla çal��anlar�n�z�n ve yak�nlar�n�z�n her türlü sa�l�k sorunlar�na ça�da� bir çözüm bulabilirsiniz.

NEREDE TEDAV� OLAB�L�RS�N�Z?
Özel sa�l�k sigortas� kapsam�nda yurtiçinde, yurtd��� teminat�n�z var ise yurtd���nda diledi�iniz doktor, sa�l�k kurumundan hizmet alabilirsiniz.
Kaliteli hizmet al�p sigorta sisteminden kolay bir �ekilde yararlanabilmeniz için hastane, t�p merkezi, laboratuvar, görüntüleme merkezi, eczanelerden olu�an geni� bir anla�mal� kurum a��m�z bulunmaktad�r. (bak�n�z.anla�mal� kurumlar)
Anla�mal� kurulu�lar�m�zdan tedavi hizmetlerinden limitiniz dahilinde, varsa sadece kat�l�m pay�n�z� ödeyerek yararlanabilirsiniz. Ayr�ca Devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekle�en tedavileriniz anla�mal� kurum statüsünde de�erlendirilir.

NELER� KAPSAR?
Hastane Tedavisi Teminat�
Ayakta Tedavi Teminat�
Acil Sa�l�k Hizmetleri Teminat�
Geo-Coding - Otomatik Yer Tesbiti Hizmeti

SEYAHAT SA�LIK S�GORTALARI

Aksa�l�k Seyahat Sigortas� ile yurtd��� seyahatlerinizde acil hastal�k veya kaza sonucu olu�abilecek her türlü tedavi masraflar�n� kar��layacak bir poliçeye sahip olabilirsiniz.

K�MLER YARARLANAB�L�R?
65 ya��na kadar dileyen herkes kendisi ve ailesi ile birlikte seyahat sa�l�k sigortas�ndan yararlanabilir.

S�GORTA SÜRES�
Aksa�l�k Seyahat Sigortas� y�ll�k olarak 1 defa veya her seyahatte ayr� ayr� olarak yap�labilir.

* Beher Seyahat Sigortas� süresi asgari 1hafta, azami 90 gündür.
* Y�ll�k Seyahat Sigortas� süresi 1 y�ll�kt�r ve sigorta süresi içerisinde teminatlar�n geçerli oldu�u bölgeye yap�lacak her seyahat için geçerlidir. Bir y�ll�k sigorta süresi içerisinde, herbir yurtd��� seyahati azami 6 hafta ile s�n�rl�d�r.
* Poliçe seyahat ba�lamadan düzenlenmelidir.

60-65 ya� aras� sigortal�lardan 2 kat prim al�n�r.

Primler USD baz�nda olup, poliçe ba�lang�ç tarihindeki T.C.M.B. Efektif Sat�� kuru üzerinden TL's�na çevrilerek poliçelendirilir, prim ödeme �ekli pe�indir.

NELER� KAPSAR?


Seyahatiniz esnas�nda acil durumlarda olu�an:

*Ayakta tedavi harcamalar� (doktor muayene, tan� amaçl� incelemeler, reçeteli ilaç)
*Hastane tedavisi harcamalar�
*Ambulans giderleri
*Sigortal�n�n vefat� halinde cenazenin yurda nakli veya vefat etti�i yerde defin masraflar�.


SEYAHAT SA�LIK S�GORTASI POL�ÇES� �Ç�N GEREKL� B�LG�LER

Sigorta Ettirenin Ad� Soyad�
Sigortal� Ad� Soyad�
Do�um Tarihi
Pasaport No
Seyahat Edilecek Ülke
Seyahatin Ba�lang�ç Tarihi
Seyahatin Biti� Tarihi
Vergi Numaras�
Adres / Tel No. / Meslek

TEHL�KEL� HASTALIKLAR S�GORTASI
Hastal�klar Sigortas� ile belirlenmi� 9 önemli hastal���n do�urabilece�i riskleri güvence alt�na alabilirsiniz.

K�MLER YARARLANAB�L�R?
Sigortaya giri� ya�� 18-55 ya�lar� aras�nda olup, birer y�ll�k sürelerle 65 ya��na kadar poliçenizi yenileme hakk�na sahipsiniz.

PR�M ÖDEME �EKL�
Primler USD baz�nda olup, poliçe ba�lang�ç tarihindeki T.C.M.B. Efektif Sat�� kuru üzerinden TL's�na çevrilerek poliçelendirilir. Poliçe primi, pe�in veya 4 e�it taksit olarak ödenebilir.

S�GORTA SÜRES�
Tehlikeli Hastal�klar Sigortas� 1 y�l süreli olmakla birlikte her y�l poliçenizi yenileyerek bu güvenceye sürekli sahip olabilirsiniz.

TEM�NAT TUTARI
Teminat tutar� USD baz�nda olup minumum 5.000 USD, maksimum 100.000 USD olmak üzere 1.000 USD' nin katlar� olarak seçilebilir.

NELER� KAPSAR?
Tehlikeli Hastal�klar Sigortas� ile a�a��da belirtilmi� hastal�klardan herhangi birinin t�bbi te�hisi (ameliyat olarak verilen teminatlar�n ameliyat�) durumunda 30 günlük süreçte hayatta olunmas� ko�ulu ile sigorta ba�lang�c�nda belirledi�iniz tazminat tutar�n� almaya hak kazan�rs�n�z.
1.Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
2.Hastal�k Sonucu Olu�an �nme
3.Koroner Damar Hastal��� Sonucu Yap�lan Kalp Ameliyat�
4.Kanser
5.Böbrek Yetmezli�i
6.Organ Nakli
7.Kol veya Bacak Kayb�
8.Körlük
9.Multiple SclerosisAKS�GORTA H�ZMET MERKEZ�
    **FAYDALI L�NKLER**
     

ANKA SİGORTA

 Fevzi Çakmak Mah. Osmangazi Cad. 2/1 Sk. Yılmazer İş Merkezi No:1/9 Tabya - Bağcılar - İST.
Tel: Pbx (0212) 434 24 24 / (0212) 435 33 90 - 91 Fax: (0212) 436 56 09