ÜÇÜNCÜ �AHIS MAL� SORUMLULUK S�GORTASI

Sigortal�n�n ifa etti�i i�lerden dolay�, meydana gelebilecek bir hadise neticesinde üçüncü �ah�slar�n ölmesi , yaralanmas� veya mallar�nda ziya ve hasar olu�mas� nedeniyle sigortal�ya dü�ecek hukuki sorumlulu�u kar��lar.

 

��VEREN MAL� SORUMLULUK S�GORTASI

��veren Mali Sorumluluk Sigortas� i�yerinde meydana gelebilecek i� kazalar� sonucunda i�verene dü�ecek hukuki sorumluluk nedeni ile i�verene bir hizmet akdi ile ba�l� ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi i�çiler veya bunlar�n hak sahipleri taraf�ndan i�verenden talep edilecek ve SSK'n�n sa�lad��� yard�mlar�n üstündeki ve d���ndaki tazminat talepleri ile yine ayn� kurum taraf�ndan i�verene kar�� i� kazalar�ndan dolay� ikame edilecek rücu davalar� sonunda ödenecek tazminat miktarlar�n�, mahkeme masraflar� ve avukatl�k ücretlerini poliçede yaz�l� mebla�lara kadar temin eder.

 


AKS�GORTA H�ZMET MERKEZ�
    **FAYDALI L�NKLER**
    ANKA SİGORTA

Fevzi Çakmak Mah. Osmangazi Cad. 2/1 Sk. Yılmazer İş Merkezi No:1/9 Tabya-Bağcılar - İST.
Tel: Pbx (0212) 434 24 24 / (0212) 435 33 90 - 91 Fax: (0212) 436 56 09