NAKL�YAT S�GORTALARI

1. EMT�A S�GORTALARI
�irketimiz, bir yerden ba�ka biryere nakledilen yüklerin, mallar�n bu ta��ma esnas�nda gerek ta��nan araç üzerinde ve gerekse bu sevkiyata ba�l� olarak depoland�klar� yerlerde u�rayaca�� zararlar� sigorta eder. Aksigorta kamyon, gemi,tren ve uçakla tüm dünya ülkelerinden Türkiye'ye ve Türkiye'den de tüm dünya ülkelerine yapacaklar� sevkiyatlarla, Türkiye Cumhuriyeti'nde yap�lacak tüm yurtiçi sevkiyatlar�n� a�a��daki teminatlarla güvence alt�na al�r :

*Institute Cargo Clauses ( A ) - Tüm Riskler( Geni� Kapsaml� Teminat)
Ta��nan yükün ç�k�� deposundan var�� deposuna ula��ncaya kadar u�rayaca�� tüm zararlar� temin eder. Yükleme, bo�altma ve k�sm� hasarlarda teminata dahildir. Mal�n kendi kusuru teminat d���d�r.

* Institute Cargo Clauses ( C )- Dar Kapsaml� Teminat
Ta��nan yükün ve onu ta��yan arac�n ta��ma esnas�nda birlikte kar��la�acaklar� bir riziko neticesinde u�rayaca�� zararlar�n sigorta edilmesidir. Bu teminata girmeyen ba�l�ca rizikolar, yükün çal�nmas�, �slanmas� ve eksilmesidir.

*Tam Ziya Klozu
Ta��nan araçla mal�n birlikte tamamen zayi olmas� halinde güvence verir.

2. KIYMET S�GORTALARI
Para, döviz, menkul k�ymetler gibi k�ymetlerin nakli s�ras�nda meydana gelecek zararlar�n ( silahl� gasp ve soygun dahil ) güvence alt�na al�r.

3. TEKNE S�GORTALARI
Teknenin batmas�, karaya vurmas�, denizde sabit veya seyyar bir cisme çarpmas�,yanmas�, deniz kaza ve tehlikelerinden dolay� gemide meydana gelebilecek hasarlar� kar��lar. Tekne sigortalar� teminat� kuru yük gemileri ve dökme yük gemileri için verildi�inde Inst�tute Time Clauses Hulls 1.10.83 Veya, Inst�tute Time Clauses Hulls 1.11.95 Teminat� baz olarak verilir. �stenildi�i takdirde sava�,terör riskleri ve çat��ma teminat� ilave edilebilir.

Yatlar için teminat verildi�inde, Inst�tute Yacht Clauses 1.10.85 (Geni� Teminat) verilir ve bu teminat çerçevesinde yukar�daki teminatlara ek olarak sava�/terör teminat� ve üçüncü �ah�slara kar�� mali Mesuliyet teminat� dahil edilebilinir.

NOT:
�irketimiz ayr�ca Ro-Ro Gemileri ve Liman araçlar�n�da sigortalayarak güvence alt�na al�r.

 

 

AKS�GORTA H�ZMET MERKEZ�
    **FAYDALI L�NKLER**
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKA SİGORTA

  Fevzi Çakmak Mah. Osmangazi Cad. 2/1 Sk. Yılmazer İş Merkezi No:1/9 Tabya - Bağcılar - İST.
Tel: Pbx (0212) 434 24 24 / (0212) 435 33 90 - 91 Fax: (0212) 436 56 09