SAĞLIK
Aksigorta sa�l�k sigortas� ile sizin ve yak�nlar�n�z�n bir y�l boyunca kar��la�aca�� hastal�klar�n
yurt içi ya da yurt d��� tedavisi için gereken masraflardan bütçenizi zorlamadan kurtulabilirsiniz. Aksa�l�k Sigortas�ndan 18-60 ya� aras�ndaki dileyen herkes kendisi ve ailesi ile birlikte yararlanabilir. Bunun için sadece aç�k ve detayl� sa�l�k beyan�n�z yeterlidir. Tüm aile bireylerinin ayn� plan kapsam�nda sigortalanmas� halinde % 10 aile indirimi uygulan�r. ..>>>

            KASKO
KASKO PLUS S�GORTA POL��ES� geni� kapsaml� kasko paket sigortas� olup

10 ya�a kadar olan ara�lar i�in teminat verilebilmektedir. Yang�n, y�ld�r�m, infilak, çarpma, çarp�lma, h�rs�zl�k,Grev, Lokavt, Karga�al�k, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, alevsiz yang�n, çekme-çekilme, hukuksal koruma (Araca ba�l�, Sürücüye ba�l�), k�ymet kazanma tenzili teminat�, akkasko yard�m, acil t�bbi yard�m, cam yard�m, ihtiyari mali mesuliyet, ferdi kaza koltuk teminatlar� otomatik olarak verilmektedir. ..>>>

Teklif i�in t�klay�n


AKS�GORTA H�ZMET MERKEZ�

    **FAYDALI L�NKLER**
                                    İŞYERİ
Aksigorta, i�yerinizi ve i�indeki t�m malzemelerinizi her t�rl� tehlikeye kar�� g�vence alt�na alan geni� kapsaml� bir
sigorta sistemi sunuyor. Aksigorta ��yeri Paket Sigortas�. ��yeri Paket Sigortas�yla Yang�ndan Su Bask�n�na, F�rt�nadan Yer Kaymas�na kadar geni� kapsaml� teminatlar ile bir tek poliçede i�yerinizi birçok tehlikeye kar�� güvence alt�na alabilirsiniz. ...>>>
Teklif i�in t�klay�n
                                 KONUT
Aksigorta, evinizi ve i�indeki t�m e�yalar� her t�rl� tehlikeye kar�� g�vence alt�na alan geni� kapsaml� bir sigorta sistemi sunuyor.
Konut EkstraPlus Paket Sigortas�.
Konut EkstraPlus Paket Sigortas�yla Yang�ndan Su Bask�n�na, H�rs�zl�ktan Depreme kadar geni� kapsaml� teminatlar ile bir tek poliçede konutunuzu birçok tehlikeye kar�� güvence alt�na alabilirsiniz. Konut EkstraPlus Paket Sigortas�na ayr�ca Konut Plus Paket Sigortas�nda bulunmayan birçok teminat dahil edilmi�tir. ...>>>
Teklif i�in t�klay�n
                  TAŞIMACILIK
�irketimiz, bir yerden ba�ka biryere nakledilen y�klerin, mallar�n bu ta��ma esnas�nda gerek ta��nan
ara� �zerinde ve gerekse bu sevkiyata ba�l� olarak depoland�klar� yerlerde u�rayaca�� zararlar� sigorta eder. Aksigorta kamyon, gemi,tren ve uçakla tüm dünya ülkelerinden Türkiye'ye ve Türkiye'den de tüm dünya ülkelerine yapacaklar� sevkiyatlarla, Türkiye Cumhuriyeti'nde yap�lacak tüm yurtiçi sevkiyatlar�n� a�a��daki teminatlarla güvence alt�na al�r. ....>>>
                              SORUMLULUK
Sigortal�n�n ifa etti�i i�lerden dolay�, meydana gelebilecek bir hadise neticesinde ���nc� �ah�slar�n �lmesi , yaralanmas�
veya mallar�nda ziya ve hasar olu�mas� nedeniyle sigortal�ya d��ecek hukuki sorumlulu�u kar��lar. ��veren Mali Sorumluluk Sigortas� i�yerinde meydana gelebilecek i� kazalar� sonucunda i�verene dü�ecek hukuki sorumluluk nedeni ile i�verene bir hizmet akdi ile ba�l� ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi i�çiler veya bunlar�n hak sahipleri taraf�ndan i�verenden talep edilecek...>>>
            TRAFİK
Karayollar�na ��kan t�m motorlu kara ta��tlar� ile lastik tekerlekli trakt�rler ve bunlar�n �ekmekte oldu�u
r�mork sahiplerinin 2918 say�l� Karayollar� Trafik Kanunu'na g�re yapt�rmak mecburiyetinde olduklar� zorunlu bir sigorta t�r� olup, arac�n kullan�m�ndan dolay� ���nc� �ah�slara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile ara� sahibine d��en hukuki sorumlulu�u teminat alt�na al�r. . ..>>>
<Teklif i�in t�klay�n
                   TEKNE/YATÇILIK
Teknenin batmas�, karaya vurmas�, denizde sabit veya seyyar bir cisme �arpmas�,yanmas�, deniz kaza ve
tehlikelerinden dolay� gemide meydana gelebilecek hasarlar� kar��lar. Tekne sigortalar� teminat� kuru y�k gemileri ve d�kme y�k gemileri i�in verildi�inde Inst�tute Time Clauses Hulls 1.10.83 Veya, Inst�tute Time Clauses Hulls 1.11.95 Teminat� baz olarak verilir. �stenildi�i takdirde sava�,ter�r riskleri ve �at��ma teminat� ilave edilebilir. ...>>>


ANKA SİGORTA


 Fevzi Çakmak Mah. Osmangazi Cad. 2/1 Sk. Yılmazer İş Merkezi No:1/9 Tabya - Bağcılar - İST.
Tel: Pbx (0212) 434 24 24 / (0212) 435 33 90 - 91 Fax: (0212) 436 56 09